روز سوم (روابط خارق العاده)
روز چهارم (تندرستي خارق العاده)
روز پنجم (پول خارق العاده)
روز ششم (مثل معجزه عمل ميكند)
روز هفتم (روش اعجاز آفرين)
روز هشتم (مواد معجزه آسا)
روز نهم (جذب كننده ي پول)
روز دهم (گرد معجزه آساي شكر گذاري)
روز يازدهم (صبح خارق العاده)
روز دوازدهم (افراد خارق العاده اي كه باعث دگرگوني شدند)
روز سيزدهم (به همه ي روياهايت تحقق ببخش)
روز چهاردهم (روزي خارق العاده داشته باش)
روز پانزدهم (به گونه اي شگفت انگيز روابطت را التيام بده)
روز شانزدهم (شگفتي و اعجاز در تندرستي)
روز هفدهم (چك خارق العاده)
روز هجدهم (فهرست اعجاز آميز كارهاي انجام دادني)
روز نوزدهم (گامهاي شگفت انگيز)
روز بيستم (اعجاز قلب)
روز بيست و يكم (نتايج عالي)
روز بيست و دوم (درست مقابل چشمانت)
روز بيست و سوم (هواي اعجاز آوري كه تنفس ميكني)
روز بيست و چهارم (عصاي خارق العاده)
روز بيست و پنجم (سرنخ معجزه)
روز بيست و ششم (به گونه اي معجزه آسا اشتباهاتت را به مواهب الهي تبديل كن)
روز بيست و هفتم (آيينه ي شگفتي آفرين)
روز بيست هشتم (اعجاز را به ياد بياور)

چكيده ي كتاب معجزه شكرگذاري(جادو)

اين كتاب نوشته ي راندا برن است .در اين كتاب براي ۲۸روز تمرين شكر گذاري وجود دارد.
اين تمرينات طوري تنظيم شده است كه از آن براي متحول كردن وضعيت سلامت،پول ،شغل و روابط خودت استفاده كنيد.
شگرگذاري به راحتي بسامد ارتعاشي تو را بالا ميبرد و براي جذب خواسته هايت به تو كمك ميكند.
در اينجا خلاصه ي تمرينات آورده شده است.
تمرينات به صورت روزانه و متوالي به مدت۲۸ روز است.تمرينات انقدر عالي و در عين حال ساده هستند كه در اكثرا افراد بعد از انجام يك دوره ،شكرگذاري به صورت عادت هميشگي در مي آيد.

 • روز اول (نعمت هاي الهي را بنويس)

صبح كه از خواب بيدار شدي به عنوان اولين كارت ،ده نعمتي كه داري را بنويس.ده مورد ساده و قابل شكرگذاري(خانه ،خانواده ،آسمان،آفتاب،حواس پنجگانه ات،خواب خوبي كه داشته اي و…).بعد كه ده موردت تمام شد بگرد و همه ي موارد را دوباره با صداي بلند بخوان.در آخره هر مورد قابل شگرگذاري سه بار بگو خدايا شكرت و حال و هواي شكر گذاري را كاملا احساس كن.بعد سراغ مورد بعدي برو.
تمرين روز اول را به طور ثابت در تمام۲۷روز بعدي تكرار كن.
تمرين فردا  را امروز بخوان.

 • روز دوم (يادداشت شكر گذاري)

يك يادداشت شكر گذاري بنويس و در معرض ديدت قرار بده.يادداشتي كه هر وقت اونو ديدي يادت بيفته شكرگذاري كني.
شب قبل خواب، درمورد بهترين اتفاقي كه امروز برات افتاده فكركن و براي اون بهترين اتفاق صميمانه خدارو شكر كن.
در تمام۲۶روز بعد اين كار انجام بده.
تمرين فردا رو امروز بخون.

 • روز سوم (روابط خارق العاده)

سه نفر از آدمهاي دوروبرت كه ميشناسي و به نوعي بهت كمك كردند رو انتخاب كن.كساني كه دوست داري ازشون تشكر كني.فقط بايد از اونها عكس داشته باشي.
چند خصوصيت خوبشون رو پيدا كن.مثل صبر و حوصله ،استعدادها،خنده،چشمها،مهرباني و
بعد عكس آن شخص را جلوي خودت بگذار و پنج موردي كه از آنها متشكري را بنويس.مثلا (اسم فرد)از تو بابت (…..)متشكرم.
سعي كن در طول روز سه بار به عكسها نگاه كني و يادداشتت را بخوان.

 • روز چهارم (تندرستي خارق العاده)

يك كاغذ بردار و روي آن با حروف درشت و خوانا بنويس
موهبت تندرستي مرا زنده نگه داشته است
دست كم در چهار فرصت ،آن جمله را خيلي آهسته بخوان و از بابت موهبت ارزشمند تندرستي،تا جايي كه ميتواني حال و هواي شكرگذاري را احساس كن.

 • روز پنجم (پول خارق العاده)

به دوران كودكي ات فكر كن.تمام چيزهايي كه بدون هيچ هزينه اي داشته اي را بنويس.لباسهايت ،كتابهايت مداد و پاك كن،غذاهايي كه ميخوردي .بعد آنها را آهسته بخوان و آخرش صميمانه خدا رو شكر كن.
يك اسكناس بردار و با خط درشت روش بنويس
خدايا تو را بابت تمام پولهايي كه در تمام زندگي ام دريافت كرده ام شكر ميكنم
حداقل امروز سه بار اين اسكناس را بردار جمله اش را بخوان و از صميم قلب خدا را شكر كن.بعد از امروز اين اسكناس را جايي بگذار كه در معرض ديدت باشد.

روز ششم (مثل معجزه عمل ميكند)

امروز سره كار مجسم كن رييسي نامرءي داري كه دنبالت مي آيد و تو همه ي موارد قابل شكرگذاري را يادداشت ميكني و تا جايي كه ميتواني حال و هواي شكر گذاري را احساس كن.مثلا همين كه شغلي داري چون خيلي ها شغلي ندارند.تلفن ،اينترنت و چاپگري كه داري،افرادي كه با تو كار ميكنند و رابطه ي دوستانه با آنها داري و….
اگر وظيفه ات نگهداري از فرزندان و نگهداري به امور خانه است به دنبال مواردي باش كه بابت آنها خدا را شاكر هستي.
تا جايي كه ميتواني موارد قابل شكرگذاري را پيدا كن.

 • روز هفتم (روش اعجاز آفرين)

موردي منفي را كه در زندگيت وجود دارد و ميخواهي آنرا متحول كني انتخاب كن و دنبال ده مورد قابل شكرگذاري در آن باش.مثلا اگر رابطه ات با پدرت خوب نيست بنويس از پدرم متشكرم كه وقتي بچه بودم با من بازي ميكرد يا از پدرم متشكرم كه خيلي به من اهميت ميدهد ده مورد را كامل كن.
امروز حواست باشد كه هيچ فكر منفي نكني.اگر متوجه شدي فكر منفي شده فوري يك مورد مثبتش را به ياد بياور و بگو اما من بايد براي …..خدا را شكر كنم.

 • روز هشتم (مواد معجزه آسا)

امروز قبل از آنكه چيزي بخوري يا بنوشي در ذهنت يا با صداي بلند بگو خدايا شكرت.و بعد از آنكه آنرا در دهانت گذاشتي واقعا از طعم آن لذت ببر.

چكيده كتاب معجزه شكرگزاري

 • روز نهم (جذب كننده ي پول)

قبض هاي پرداخت نشده ات را بردار عبارت اعجاز آفرين”خدايا از بابت پول متشكرم “را رويش بنويس.چه پول داشته باشي چه نداشته باشي حال و هواي شكر گذاري را كاملا احساس كن.
ده قبض  و قسط هايي را كه پرداخت كرده اي بردار و روي هر كدام عبارت اعجاز آفرين “خدايا شكرت پرداخت شد”را بنويس.بابت پولي كه براي پرداخت قبض داشتي واقعا حال و هواي شكر گذاري را احساس كن.

 • روز دهم (گرد معجزه آساي شكر گذاري)

امروز از ده نفري كه به نوعي به تو كمك ميكنند به طور ذهني يا مستقيم تشكر كن و حال و هواي سپاسگذاري را احساس كن.مثلا از رانندگان تاكسي يا اتوبوس يا كاركنان محل كار خودت،ماموران راهنمايي رانندگي،پدر و مادرت،كارمند فروشگاه و….

 • روز يازدهم (صبح خارق العاده)

از لحظه اي كه صبح چشمانت را باز ميكني تا زمانيكه آماده ي بيرون رفتن ميشوي در ذهنت براي هر چيزي كه به آن دست ميزني يا از آن استفاده ميكني بگو خدايا شكرت.براي خواب خوشي كه داشتي.متكا و تختي كه روي آن خوابيدي.دستشويي و حمام.مسواك و خمير دندان و

روز دوازدهم (افراد خارق العاده اي كه باعث دگرگوني شدند)

در طول روز يك جاي آرام پيدا كن.سه نفر از افرادي كه زندگيت را متحول كرده اند مشخص كن.بعد دلايل تشكرت از آنها را بنويس هر چه دلايل بيشتري بنويسي بهتر است.بعد با صداي بلند از آنها تشكر كن و دلايل سپاسگذاري ات را بگو.بعد از تمرين شادي و سروري فوق العاده را احساس ميكني.

 • روز سيزدهم (به همه ي روياهايت تحقق ببخش)

ده خواسته ي مهم ات را بنويس و رو به روي هر كدام سه بار بنويس خدايا شكرت انگار كه از قبل به خواسته ات رسيده اي و كاملا احساس شكر گذاري كن.
با استفاده از قوه ي تخيلت براي هر خواسته به اين سه سوال جواب بده و تا جايي كه ميتواني جزئيات را بنويس.۱)وقتي به خواسته ات رسيدي چه احساسي داشتي.
۲)وقتي به خواسته ات رسيدي ،اولين كسي كه به او گفتي چه كسي بود؟
۳)وقتي خواسته ات انجام شد اولين كاري كه انجام دادي چه بود؟
آخر سر ،دوباره فهرست خواسته هايت را بخوان و عبارت معجزه ي آساي خدايا شكرت را بگو.

 • روز چهاردهم (روزي خارق العاده داشته باش)

صبح برنامه ي خودت را براي روز و شب خودت تا موقع خواب به طور ذهني مرور كن.براي هر برنامه بگو خدايا شكرت كه به بهترين وجه ممكن انجام شد.مجسم كن كه در پايان روز ،خدايا شكرت را ميگويي و بي نهايت خدا را شاكر هستي.

 

 • روز پانزدهم (به گونه اي شگفت انگيز روابطت را التيام بده)

اگر روابطي دشوار داري،يا به هر دليل از كسي دلخوري و دلت ميخواهد آن روابط را بهبود ببخشي  آن مورد را انتخاب كن.در اين تمرين اصلا مهم نيست طرف چه بلايي سرت آورده به تو چه گفته و چه كارهايي برايت نكرده است.بنشين و ده مورد كه ميتواني از آن شخص شكرگذار باشي را به صورت زير بنويس.
(اسم فرد) از تو بابت …..متشكرم.حداقل ده مورد را كامل كن.
در آينده اگر رابطه اي پرچالش داشتي ،يادت باشد فوري اين تمرين را انجام دهي.

 • روز شانزدهم (شگفتي و اعجاز در تندرستي)

مرحله ي يك:به سلامت كامل دوران كودكي، نوجواني و جواني ات فكر كن.زمان هايي را كه احساس ميكردي بسيار شاد و پرانرژي هستي به ياد بياور و شكر گذاري صادقانه را احساس كن.سه دوره ي متفاوت را به ياد بياور.
مرحله ي دوم:به سلامتي اي كه همين الان داري فكر كن.پنج عملكرد بدنت را كه سالم و عالي هستند در نظر بياور و براي تك تكشان خدا رو شكر كن.
مرحله ي سوم:يك مورد را كه دلت ميخواهد در جسمت بهتر شود انتخاب كن.مدت يك دقيقه به تجسم خودت در آن وضعيت مطلوب جسماني مشغول شو.بعد خدا را براي اين وضعيت آرماني شكر كن.

 • روز هفدهم (چك خارق العاده)

يك چك را با مبلغ پولي كه دلت ميخواهد دريافت كني همراه با اسم و تاريخ ،پر كن.چك را در دست بگير و مجسم كن كه چيزي كه براي آن پول ميخاستي ،داري ميخري.بعد حال و هواي شكرگذاري را احساس كن.طوري كه انگار به خواسته ات رسيده اي.امروز چك را همراه خودت داشته باش و دست كم دو سه بار چك را در دست بگير و حال و هواي خريد آنچه ميخاستي را كاملا احساس كن.انگار كه واقعا در حال انجام آن كار هستي.در پايان روز اين چك را جايي بگذار كه جلوي چشمت باشد.وقتي اين پول را بدست آوردي چك ديگري بنويس و مراحل بالا را تكرار كن.